Hier tref je ons privacybeleid aan volgens de nieuwste Europese  Algemene Verordening Gegevensbescherming zoals deze ook in onze brochure is opgenomen.

Vul jij je gegevens in om meer informatie aan te vragen dan gebruiken wij die gegevens uitsluitend om jou te kunnen benaderen om de aangevraagde informatie  toe te zenden en om je te kunnen bereiken mocht jij een van de prijzen hebben gewonnen met de Gratis je Rijbewijsactie. Na de loting die na elke 40 nieuwe aanmeldingen gehouden wordt, worden je gegevens verwijderd.

 

12. Privacybeleid

Het privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die DARO, De Andere RijOpleiding, hierna te noemen DARO, verwerkt van haar cursisten.
Door ondertekening van de lesovereenkomst / inschrijfformulier van DARO geef je DARO uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met het Privacybeleid en de Algemene Verordening Gegevensbescherming te verwerken. Wij adviseren je om het privacybeleid goed door te lezen. Je treft het privacybeleid aan in de digitaal aan je verstrekte brochure. Indien gewenst verstrekt DARO je een geprinte versie van het privacybeleid.

12.1. Verwerkingsverantwoordelijke
Verwerkingsverantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: DARO, Berkenakker 1, 4855BD Galder
De contactpersoon inzake de gegevensbescherming van DARO is Jos Schetters en is bereikbaar via info@jouw-rijles.nl of 0651248768.

12.2. Welke gegevens worden verwerkt en voor welk doel
In het kader van jouw cursus(sen) / afzonderlijke les(sen) / opleiding(en) worden de volgende noodzakelijke (bijzondere) persoonsgegevens verwerkt om te kunnen voldoen de lesovereenkomst(en):

12.2.1. Algemene persoonsgegevens:
a) Familienaam
b) Voornamen (voluit)
c) Voorletters
d) Roepnaam
e) Geboorteplaats
f) Geboortedatum
g) Geslacht
h) Adres
i) Postcode
j) Woonplaats
k) Burgerservicenummer BSN
l) Kandidaatnummer CBR
m) Telefoonnummer
n) GSM nummer
o) E-mailadres cursist
p) E-mailadres ouders
q) Handtekening
12.2.2. Bijzondere persoonsgegevens:
r) Gegevens omtrent gezondheid
s) Foto’s en video-opnames

12.3. Doeleinden bewerking persoonsgegevens
a) Naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden verwerkt om contact met je op te nemen over afspraken in verband met de lesovereenkomst, de voortgang van de cursus zoals deze wordt bijgehouden in het geautomatiseerde systeem van DATION.
b) Roepnaam, familienaam en e-mailadres worden verwerkt in het theorie- toetssysteem van Traffictrainer VOF, zodat jij je met dat systeem kunt bekwamen in de verkeerstheorie en wij online met jou contact op kunnen nemen ter ondersteuning mocht je vragen hebben over de theorie.
c) Naam, adres en e-mail worden tevens verwerkt en bewaard voor elk gerechtvaardigd commercieel belang, zoals het kennis geven van een gewonnen prijs, het uitnodigen voor een terugkomdag / slipcursus, het benaderen voor een review van je opleiding enzovoort
d) Naam , adres, bankrekeningnummer van de debiteur en je telefoonnummer worden verwerkt ter uitvoering van de facturering en de betaling van de factuur betreffende de aangegane overeenkomst.
e) Indien je bij DARO je opleiding hebt afgesloten of indien de lesovereenkomst is ontbonden, bewaart DARO je gegevens niet langer dan noodzakelijk.
f) Er kunnen foto’s en video-opnames van cursisten worden gemaakt gedurende de opleiding, bij het behalen van het rijbewijs en bij evenementen, zoals de slipcursus of terugkomdag. Bij ondertekening van de lesovereenkomst / inschrijfformulier word jou uitdrukkelijk schriftelijk om toestemming gevraagd om beelden waar jij op staat te gebruiken voor commercieel belang. Video-opnames die gemaakt worden tijdens de deeltoetsen worden nadat deze met de cursist zijn geanalyseerd en besproken terstond verwijderd / gewist.
g) DARO kan je vragen om voor het plaatsvinden de eerste rijles een verklaring omtrent jouw gezondheid in te vullen waaruit de aanwezigheid of afwezigheid van symptomen kunne blijken die eventueel problemen kunnen opleveren bij het bedien van een voertuig op de openbare weg. DARO verwerkt deze gegevens om de veiligheid van jou zelf, je instructeur andere inzittenden van het lesvoertuig en medeweggebruikers te waarborgen. Mochten er uit de eigen verklaring redenen kunnen voortvloeien waardoor het behalen van het rijbewijs niet tot de mogelijkheden blijkt te behoren of dat de cursist naar alle waarschijnlijkheid een beperking krijgt opgelegd van het CBR, dan kunnen zo ook onnodige kosten worden voorkomen.
h) DARO kan de persoonsgegevens anonimiseren en vervolgens op geanonimiseerd niveau gebruiken om haar dienstenaanbod en werkzaamheden te optimaliseren.

12.4. Bewaartermijn
DARO verwerkt en bewaart de aan DARO verstrekte persoonsgegevens in ieder geval niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor zij zijn verzameld. Ten behoeve van de belastingdienst is wettelijk bepaald dat de aan jou verstrekte facturen minimaal 7 volledige boekjaren bewaard dienen te blijven. Dit ter eventuele controle van de boekhouding door de belastingdienst. De overige gegevens zullen maximaal 1 jaar na afronding van de rijopleiding of ontbinding van de overeenkomst en na volledige betaling van alle facturen worden bewaard.

12.5. Beveiligingsmaatregelen en verwerkers
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft DARO passende technische en organisatorische maatregelen getroffen. Hiermee worden je persoonsgegevens beveiligd tegen ongeoorloofd of onrechtmatige verwerkingen, tegen onopzettelijk verlies, vernietiging en/of beschadiging.
Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt DARO gebruik van diensten van derden, zogenaamde “verwerkers”. Deze verwerkers verwerken de verstrekte gegevens uitsluitend in opdracht van DARO. Met de verwerkers, waaronder in ieder geval doch niet uitsluitend DATION en Traffictrainer VOF worden verstaan, heeft DARO dan ook afzonderlijke verwerkingsovereenkomsten afgesloten waarin de verwerkers wordt verplicht om alle verplichtingen voortvloeiend uit de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming en het onderhavige privacybeleid na te leven.

12.6. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten
Via info@jouw-rijles.nl kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. DARO zal je verzoek steeds onverwijld in behandeling nemen en je , in ieder geval binnen een maand na ontvangst van je verzoek, informeren over het vervolg dat aan het verzoek is gegeven. Indien je verzoek niet wordt ingewilligd zal dat altijd nader worden toegelicht.
Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in dit privacy beleid kun je eveneens contact opnemen met info@jouw-rijles.nl . DARO zal het bezwaar onverwijld, in ieder geval binnen een maand, in behandeling nemen en de persoonsgegevens verwijderen, tenzij op grond van wettelijke verplichting genoodzaakt is de betreffende persoonsgegevens te bewaren. Ook indien er sprake is van achterstallige betaling of nog openstaande facturen kan aan het verzoek nog geen gevolg worden gegeven.

Indien je klachten hebt over de wijze waarop DARO je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt kan je contact opnemen met Jos Schetters info@jouw-rijles.nl. Indien dit iet leidt tot oplossing kun je natuurlijk altijd gebruik maken van je recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl of een beroep doen op de bevoegde rechter.
Eventuele andere vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunnen worden gericht aan info@jouw-rijles.nl.

12.7. Wijzigingen privacybeleid
Het privacybeleid kan, indien dat door DARO, dan wel door de wet, dan wel door gewijzigde omstandigheden worden gevergd, gewijzigd worden. De wijzigingen worden dan via de website van DARO bekend gemaakt. Geadviseerd wordt dan ook om regelmatig website hieromtrent te checken en het privacybeleid eventueel hierop na te zien.